Betingelser

Generelt

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for kjøp av tjenester over Internett. Med kjøp menes her salg av tjeneste til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av undervisningstjenester over internett.

Salg av varer og tjenester til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.

 

 

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene

Selger

Firmanavn: Riggutdanning AS
Kontaktadresse: Sandeidsjøen 27, 5585 Sandeid
E-post: post@riggutdanning.no
Telefon: 92621635
Organisasjonsnr.: 925 856 703 

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Priser

Kurs prisen, som er oppgitt i nettbutikken, er eksklusive merverdiavgift siden undervisningstjenester er fritatt merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale for selve undervisningen, inklusive leveringskostnader ved utlån av lærebøker (frakt til kjøper, fakturagebyr, emballasje) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

Kostnader knyttet til å melde seg opp til eksamen (eksamensavgift) er ikke inkludert i kurs prisen. Eksamensavgift betales direkte til fylkeskommunen som er ansvarlig for å avholde eksamen. Pris per eksamen er i 2024 satt til kroner 1305,-. Riggutdanning AS tar forbehold om at eksamensavgift kan bli endret og at dette er utenfor Riggutdanning AS sin kontroll.

 

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Les betingelser rundt avmelding.

Ordrebekreftelse

Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, kurs pris, kursperiode osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra 2 dager før kursets oppstartsdato. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen.

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Ved bruk av Lånekassen: Hvis kjøper søker Lånekassen om stipend og lån til å betale kursavgiften, vil utbetaling fra lånekassen først skje når søknad er godkjent og etter kursets oppstartsdato. Hvis kjøper får avslag på søknad hos lånekassen eller ikke får godkjent søknad før kursavgiftens faktura skal betales og kjøper ikke har midler til å betale faktura, kan det inngås en avtale om delbetaling eller betalingsutsettelse mellom kjøper og Svea Finans. Ved avslag på søknad hos Lånekassen er det fortsatt det fastsatte avbestillingsbetingelsene nevnt i denne avtalen som gjelder.

Levering m.v.

Hvis kursavgiften skal betales med faktura vil kursavgiften faktureres 2 dager før kursets oppstart og vil ha 14 dagers forfall. Kurset i Vg2 Brønnteknikk blir tilgjengelig for kunde på kursets oppstartsdato. Riggutdanning AS tar forbehold om uventede forsinkelser kan forekomme ved uforutsette tekniske problemer. Kurset er delt opp i flere fag som skal gjennomgås av kunde (kursdeltaker) i kursperioden. E-læringen publiseres gjennom elæringssystemene som Riggutdanning AS leier av Educatia AS. Vi publiserer ett fag av gangen som arbeides med frem til neste fag publiseres.

Covid-19

Covid-19 kan føre til at myndighetene må utsette/flytte privatist eksamener, dette er utenfor får kontroll og gir ingen rett til å avslutte påmeldt kurs. Fylkeskommunene er ansvarlig for privatist eksamen.  Riggutdanning AS vil i en slik situasjon kunne tilby eksamensforberedelse før den nye eksamensdatoen. Hvis kursdeltaker får valget om å utsette eksamen til neste vår/høst og takker ja til dette, kan ikke kursdeltaker forvente å få utvidet tilgang til Riggutdanning AS sin e-læringsportal. Kurs i Vg2 Brønnteknikk varer i perioden August-November/desember eller Januar-Mai/juni.

OFFSHORE HELSEATTEST - Alle som skal reise offshore MÅ ha en gylding offshore helseattest som du får gjennomført hos godkjent lege. En helseattest er gyldig i 2år. Personer med en diagnose (Diabetes, ADHD eller annet) eller andre helseutfordringer bør oppsøke lege og be om helseattest FØR en melder seg på kurs. Riggutdanning kan ikke svare på spørsmål om personer er skikket for å jobbe offshore. Kun godkjent lege kan gjøre dette.

 

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare (lærebøker) som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett, avbestilling og vilkår

Angreretten for tjenester gjelder ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom., jf. angrerettloven § 19. 

Avbestilling av Vg2 Brønnteknikk kurs kan kun skje frem til 3 dager før kursets oppstartsdato., og da mot gebyr. Ved avbestilling i perioden 3 uker til 3 dager før kursets oppstart vil det påløpe kroner 3500,- i avbestillingsgebyr. Skjer avbestilling to dager før kursets oppstartsdato eller senere, må kursavgiften i sin helhet betales. Etter oppstartsdato må kursavgiften i sin helhet betales. Sykdom, stor arbeidsbelastning, personlige problemer eller annet uforutsett som kjøper av kurs (kursdeltaker) kan bli utsatt for i kursperioden gir ikke rett til avmelding.

Meldingen fra kjøper til selger om avmelding skal av bevishensyn være skriftlig (e-post) til post@riggutdanning.no.

 

 

 

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse eller heve avtalen.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

 

Kjøperens rettigheter ved mangel

Riggutdanning AS tar forbehold om at oppsatte direktesendte undervisningsdatoer kan bli flyttet på kort varsel hvis instruktør (lærer) blir forhindret. Undervisning vil da bli flyttet til ny dato. Hvis kjøper ikke kan delta på direkte sendt undervisning, vil kjøper (kursdeltaker) få mulighet til å se opptak i ettertid.

Ved direktesendt undervisning skal kjøper (kursdeltaker) være klar over sitt ansvar for at applikasjon for å kunne delta i direktesendt undervisning er nedlastet og testet i god tid før undervisningen. Ved direktesendt undervisning vil det alltid være en mulighet for at video og lyd kan være varierende kvalitet i perioder. Det kan skje at kjøper faller ut av direkte sendt undervisning, og må da avslutte programmet og logge seg inn på ny.

Siden undervisning foregår som fjernundervisning med bruk av internett, må kjøper være klar over at det er kjøpers ansvar å sørge for å ha god nok internettkapasitet og hastighet til å kunne gjennomføre kurset. Kjøper skal være klar over at deler av e-læringen, som video-strømming kan være sperret i diverse nettverk. Dette kan for-eksempel forekomme hvis kjøper benytter seg av internett som leveres av arbeidsgivere, kafeer, skole eller liknende. Spesielt offshore arbeidere og sjøfolk opplever at deler av kurset ikke kan lastes på grunn av at arbeidsgiver har sperret muligheten til å strømme video.

Dersom undervisningen eller e-læringen har store mangler må kjøperen (kursdeltaker) informere selger (Riggutdanning AS) om problemene slik at de kan undersøkes og utbedres.

 

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. • Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer (lærebøker), kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 500,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Cookies

Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies. Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se kategorisidene med eller uten bilder.Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et salg.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. 13) Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

13) Se lov av 01. mars 2017 Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).